Kennisontwikkeling en deling

Enkele projecten waar ik bij betrokken was of ben.
Meer weten? Stel vooral uw vragen.

 1. Adviseur en secretaris kennisprogramma Droogte! (STOWA). Link
 2. Projectadviseur: Ecologische Beoordeling (EBEO) 2.0 (STOWA): ontwikkelen van nieuwe systematiek voor het verklaren van de ecologische toestand van wateren. “Van data naar diagnose.”. Link
 3. Programmasecretaris Kennisimpuls Waterkwaliteit, een gezamenlijke opdracht van het Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, IPO, Drinkwaterbedrijven, STOWA, waterschappen en kennisinstituten: organiseren van alle voorkomende werkzaamheden. www.kennisimpulswaterkwaliteit.nl
 4. Projectadviseur: opstellen kennisagenda hydrologie en ecologie voor Waterschap Aa en Maas.
 5. Proeftuincoördinator instrumentarium Kennisprogramma Lumbricus (STOWA): ontwikkelen van nieuwe kennis voor water, bodem en nieuwe instrumenten en deze toepassen om klimaatrobuuste inrichting te krijgen. www.programmalumbricus.nl
 6. Projectleider en opdrachtgever Waterwijzers, namens veel partijen: ontwikkelen effectmodellen t.b.v. bepalen van effecten op landbouw en natuur a.g.v. ingrepen in de waterhuishouding en klimaatverandering. www.waterwijzer.nl
 7. Lid kwartiermakersteam en coördinatieteam Nationaal Kennis en innovatieprogramma Water en klimaat (NKWK, STOWA). www.waterenklimaat.nl
 8. Projectadviseur: actualiseren kennisagenda Zoetwatervoorziening Oost Nederland (Provincie Overijssel en Zoetwatervoorziening Oost Nederland – ZON).
 9. Projectadviseur: opstellen eindrapportage Meerlaagsveiligheid (Deltaprogramma Rivieren).
 10. Senior adviseur en programmasecretaris Kennisprogramma Deltaproof: ophalen, inhoudelijk adviseren over en organiseren van opvolging van gezamenlijke kennisvragen in relatie tot het Deltaprogramma van de waterschappen voor waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie (STOWA).
 11. Projectadviseur: opstellen van de kennisagenda ZON (Provincie Gelderland en ZON).
 12. Lid van Stuurgroep Waterveiligheid en Stuurgroep Zoetwater, van het kennisprogramma Kennis voor Klimaat (STOWA): adviseren over proces, inhoud en voortgang.
 13. Organisator van symposia: organiseren van o.a. Zoetzout 2-daagse, Zoetwater-symposium, symposium Meerlaagsveiligheid, Kennisdag Zoetwater Deltaprogramma (2x per jaar).
 14. Opdrachtgever en beheerder Deltafacts (STOWA), online kennisdossiers over actuele kennisvragen: organiseren en borgen. www.deltafacts.nl
 15. Onderzoeksbegeleider: begeleiden van diverse Meerlaagsveiligheidspilots voor het Deltaprogramma Rivieren.

Eerdere werk- en projectervaringen: 

 1. Hoofd Grondzaken Dient Landelijk Gebied (DLG): leidinggeven aan team Noord-Brabant en later team Zuid-Nederland (ca. 80 mensen). Als team verantwoordelijk voor aankoop, verkoop en beheer van de DLG-gronden. Rol als verander- en lijnmanager.
 2. Projectleider ZLTO: het ontwikkelen van nieuwe concepten van agrotoerisme in Zeeland en Noord-Brabant.
 3. Hydroloog Provincie Noord-Brabant, in diverse rollen:
  • hydroloog: begrenzen van de Ecologische hoofdstructuur;
  • initiator en projectleider: vormgeven waterconservering in Benelux Middengebied, samen met landbouworganisaties en waterschappen in Zuid-Nederland en Vlaanderen. Via kleine proefprojecten is het concept inzichtelijk gemaakt en succesvol uitgerold;
  • projectleider methodeontwikkeling Gewenst Grond en Oppervlaktewaterregiem (GGOR): inzicht geven aan de afstemming tussen water en ruimtelijke ordening, de invloed van de verschillende functies op elkaar en de haalbaarheid;
  • projectleider Beregenen op Maat: een methode ontwikkelen om zo zuinig en efficiënt mogelijk te beregenen, bekeken vanuit gewas en vanuit economisch perspectief. Via kleine proefprojecten is het concept inzichtelijk gemaakt en succesvol uitgerold.
  • beheerder grondwaterkwantiteit en –kwaliteitsmeetnet bij de provincie Noord-Brabant.