Ruimte voor water

Bureau WeL heeft veel expertise op de volgende kennisdomeinen rondom Water en Land:

 1. Waterbeschikbaarheid en ruimtelijke ordening
 2. Deltaprogramma
 3. Water en regionale veiligheid
 4. Kennis over klimaatverandering
 5. Energie en water

Voor een toekomstbestendig water- en landbeheer is het onze uitdaging om te anticiperen en antwoorden te vinden op ontwikkelingen rondom deze kennisdomeinen.

Heeft u hier vragen over? Ik denk graag met u mee.

 

Toelichting kennisdomeinen met projectvoorbeelden (zie ook: projecten)

1  Waterbeschikbaarheid en ruimtelijke ordening

De beschikbaarheid van zoetwater in Nederland neemt af door de klimaatverandering: natte winters, droge en warme zomers en piekbuien. Het is van groot belang dat consumenten, landbouw, natuur, scheepvaart en industrie ook in de toekomst hier zo min mogelijk last van ondervinden.

Dit vereist maatregelen, waarmee het wateroverschot in de winter tijdelijk wordt geborgen, zodat dit in tijden van droogte kan worden benut.

Onderzoek naar de zelfvoorzienendheid op regionaal niveau is daarom van belang. Dit kan bijvoorbeeld door waterbesparing te realiseren, door water vast te houden en te bergen en herinrichting van het gebied tot een meer natuurlijke situatie. De uitdaging is om de ruimtelijke ordening meer vanuit waterperspectief vorm te geven.

Projectvoorbeelden:

 • Kennisprogramma Lumbricus
 • Gewenste Grond en Oppervlaktewaterregiem (GGOR)
 • Waterconservering in Benelux Middengebied
 • Diverse projecten ter vergroting van de zelfvoorzienendheid zoetwater

2  Deltaprogramma

In het Deltaprogramma staan de visie en de bijbehorende maatregelen uitgewerkt in negen deelprogramma’s. Drie generieke programma’s: Waterveiligheid, Zoetwater, Nieuwbouw en herstructurering; 6 gebiedsprogramma’s.

De deltabeslissingen zijn genomen. Op papier is het geregeld. Effectuering en uitvoering geven aan deze deltabeslissingen is de uitdaging. Rijksoverheid, provincies, gemeentes en waterschappen werken hieraan, samen met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten.

Projectvoorbeelden:

 • Kennisnetwerk van het Deltaprogramma
 • Kennisdagen Deltaprogramma Zoetwater (2 keer per jaar)
 • Ontsluiten van bestaande kennis via Deltafacts

3  Water en regionale veiligheid

Nederland heeft te maken met een grotere kans op overstromingen door de stijgende zeespiegel, de dalende bodem, meer piekbuien, zwaardere stormen en intensief landgebruik voor wonen en werken.

Meer en sterkere dijken zijn niet meer afdoende. Water moet meer ruimte krijgen. We moeten anders gaan bouwen. Als burgers moeten we voorbereid zijn op eventuele overstromingen vanuit een handelingsperspectief. Meerlaags Veiligheid is hierbij een zinvolle heldere benadering.

Projectvoorbeelden:

 • Meerlaagsveiligheid Deltaprogramma Rivieren
 • Stappenplan aanpak van meerlaagsveiligheid

4  Kennis over klimaatverandering

Kennis is een belangrijke basis om weloverwogen maatregelen te kunnen nemen tegen de gevolgen van klimaatveranderingen. Het ontwikkelen en delen van kennis is hierbij van groot belang. Zeker omdat zoveel verschillende organisaties hier een rol in spelen.

Projectvoorbeelden:

 • Waterveiligheid en Zoetwater van Kennis voor Klimaat
 • Kennisdagen over (zoet)water en bodem, waterveiligheid e.d.
 • Deltafacts
 • Kennisagenda’s voor Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) en Aa en Maas

5  Energie, water en ruimtelijke ordening

De vraag naar (duurzame) energie neemt toe. Nieuwe bronnen van energieopwekking en distributie zijn nodig. Energieopwekking in de eigen, directe omgeving biedt in de nabije toekomst grote mogelijkheden.

De uitdaging hierbij is het aan elkaar koppelen en afstemmen van energie, water en ruimtelijke ordening. Gebruiken we de schaarse ruimte voor waterberging of voor het telen van gewassen voor biobrandstoffen? Waar liggen kansen voor ondernemers en afnemers?